Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 44. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", br. 71 od 25. jula 2008, 44 od 9. juna 2009, 37 od 31. maja 2011, 19 od 13. marta 2012, 86 od 5. septembra 2012, 102 od 26. oktobra 2012, 56 od 28. juna 2013, 87 od 4. oktobra 2013, 64 od 20. juna 2014, 114 od 23. oktobra 2014, 59 od 2. jula 2015, 80 od 30. septembra 2016, 101 od 16. decembra 2016, 115 od 22. decembra 2017, 50 od 29. juna 2018, 54 od 13. jula 2018, 84 od 2. novembra 2018, 84 od 29. novembra 2019, 140 od 20. novembra 2020, 104 od 5. novembra 2021, 125 od 17. decembra 2021.

1. Obrazuje se Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to kao glava u okviru razdela Ministarstva omladine i sporta.*

*Službeni glasnik RS, broj 64/2014

2. Fond se obrazuje u cilju stvaranja mogućnosti za podršku u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata.

Zadatak Fonda je da:

– stipendira do 500 najboljih studenata*** na studijama drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA – European Free Trade Association) i na vodećim svetskim univerzitetima, u visini do 1.250.000 dinara po studentu u toku jedne školske godine;*

– stipendira do** 1050**** najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do** 500*** studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, u iznosu do** 32.000**** dinara (neto) mesečno po studentu;**

– učestvuje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja), u toku jedne školske godine, za do 200 najboljih studenata u visini do 200.000 dinara po studentu, u zemljama Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu;**

– obezbedi nagrade učenicima srednjih škola* za postignute uspehe na priznatim* takmičenjima u zemlji i inostranstvu;

– brisana je ranija alineja 5. (vidi tačku 1. Odluke – 44/2009-5)

*Službeni glasnik RS, broj 44/2009

**Službeni glasnik RS, broj 56/2013

***Službeni glasnik RS, broj 140/2020

****Službeni glasnik RS, broj 125/2021

3. Finansijsku pomoć iz tačke 2. ove odluke mogu ostvariti mladi talenti pod sledećim uslovima, i to:

– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice.

Finansijsku pomoć iz tačke 2. stav 2. al. 1. i 2. ove odluke mogu ostvariti studenti pod sledećim uslovima:

– da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih studija*;

– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;*

– da nisu navršili 25 godina života – za studente studija prvog stepena, tj. studente osnovnih akademskih studija, odnosno 27 godina – za studente studija drugog stepena, tj. završne godine* master akademskih studija**, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena.*

Finansijsku pomoć iz tačke 2. stav 2. alineja prva ove odluke mogu ostvariti studenti pod uslovom da su najmanje jednu godinu osnovnih studija pohađali i završili na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.**

*Službeni glasnik RS, broj 44/2009

**Službeni glasnik RS, broj 56/2013

4. Studenti kojima se dodeljuje finansijska pomoć iz tačke 2. stav 2. alineje prva i druga ove odluke imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija, ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.*

*Službeni glasnik RS, broj 56/2013

5. Nagrade iz tačke 2. stav 2. alineja 4. ove odluke dodeljuju se učenicima srednjih škola za postignute uspehe na međunarodnim i republičkim takmičenjima u maksimalnom iznosu od 200.000 dinara i minimalnom iznosu od 20.000 dinara.*

*Službeni glasnik RS, broj 44/2009

6. Predsednik Fonda je:*

– Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta.*

Članovi Fonda su:*

- Siniša Mali****, ministar finansija**

- Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;*5

- Maja Gojković, potpredsednica Vlade i ministar kulture i informisanja;*5

– prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu;*6

– akademik Vladimir Kostić***, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.*

*Službeni glasnik RS, broj 87/2013

**Službeni glasnik RS, broj 114/2014

***Službeni glasnik RS, broj 59/2015

****Službeni glasnik RS, broj 50/2018

*****Službeni glasnik RS, broj 140/2020

*6Službeni glasnik RS, broj 104/2021

7. Sredstva za namene iz tačke 2. ove odluke utvrđuju se u budžetu Republike Srbije, a u skladu sa primanjima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije, na predlog Ministarstva omladine i sporta.

U zavisnosti od visine sredstava iz stava 1. ove tačke, Fond utvrđuje iznose nagrada i broj stipendija za svaku kalendarsku godinu.*

*Službeni glasnik RS, broj 44/2009

8. Vrste i kriterijume za davanje finansijske pomoći iz tačke 2. ove odluke utvrdiće Fond, na predlog Ministarstva omladine i sporta.

9. Prikupljanje i evidenciju podataka potrebnih za pružanje finansijske pomoći iz tačke 2. ove odluke obavlja Ministarstvo omladine i sporta i dostavlja ih Fondu na razmatranje i odlučivanje.

10. Za realizaciju odluka Fonda nadležno je Ministarstvo omladine i sporta.

11. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05, 64/05, 40/07 i 71/07).

12. Ministarstvo omladine i sporta će od Ministarstva prosvete preuzeti svu dokumentaciju u vezi sa dosadašnjim radom fonda iz tačke 11. ove odluke.

13. Neutrošena sredstva za rad fonda iz tačke 11. ove odluke, opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u okviru razdela 3 – Vlada, Glava 3.13 – Fond za mlade talente, usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve u razdeo 22 – Ministarstvo omladine i sporta kao Glava 22.4 – Fond za mlade talente.

14. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-2732/2008-3

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade –

zamenik predsednika Vlade,

Ivica Dačić, s.r.

ODREDBE KOJE NISU UNETE U "PREČIŠĆEN TEKST" ODLUKE

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije: "Službeni glasnik RS", broj 54/2018-75

2. Ova odluka se primenjuje i na stipendiranje studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija u tekućoj školskoj godini, u skladu sa obimom sredstava opredeljenih u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Partneri

Top