slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Награде ученицима средњих школа – ЗАТВОРЕН

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КА

Фонд за младе таленте Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима у току календарске 2017. године.

По овом конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резултат у највишем рангу вишеетапног такмичења одржаног у току календарске 2017. године.

У такмичења, на која се односи овај конкурс, не убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге и друге ваннаставне активности.

У зависности од висине обезбеђених средстава у буџету Републике Србије и броја кандидата који испуњавају све услове конкурса Фонд ће утврдити висине награда које ће се доделити у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 1. да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;
 2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 3. да су у време освајања награде/места на такмичењима предвиђеним Критеријумима конкурса имали статус ученика од првог до четвртог разреда средње школе која има седиште на територији Републике Србије.

KРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 1. да су у периоду од 1. јануара 2017. годинедо 31. децембра 2017. годинеосвојили једну од прве три награде/места у појединачној конкуренцији на републичким или међународним вишеетапним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2016/2017. и 2017/2018. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, осим за област физичког васпитања где се награђују најбољи постигнути резултати на такмичењима и у екипној конкуренцији;
 2. у области физичког васпитања и спорта, поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2016/2017. и 2017/2018. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, примењиваће се и Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-158/2018-04 од 20. априла 2018. године за награђивање за постигнуте резултате у области спорта на званичним међународним спортским првенствима;
 3. у области музичке и балетске уметности поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2016/2017. и 2017/2018. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја примењиваће се и Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству које је усвојио Фонд Одлуком Број 451-02-158/2018-04 од 20. априла 2018. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс, с тим да за малолетне кандидате, образац својеручно потписују родитељ/старатељ и кандидат (образац пријаве се налази на званичој интернет презентацији Министарства омладине и спорта – mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 2. уверење о држављанству кандидата (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције, а за малолетне кандидате изјаву даје и потписује родитељ/старатељ у име кандидата (образац изјаве се налази на званичој интернет презентацији Министарства омладине и спорта – mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 3. фотокопију важеће личне карте, односно очитану личну карту (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), а за малолетне кандидате потребна је фотокопија важеће личне карте родитеља/старатеља;
 4. оригинал потврду средње школе да је кандидат у време освајања награде/места на такмичењу за које се подноси пријава био ученик те школе и који разред је тада похађао;
 5. фотокопију дипломе или потврду матичне школе или организатора такмичења односно надлежног националног гранског спортског савеза (за кандидате из области спорта) о оствареном успеху кандидата на вишеетапном такмичењу за које кандидат подноси пријаву на конкурс;
 6. фотокопију картице личног текућег рачуна кандидата или инструкцију банке за прилив средстава на лични динарски рачун кандидата. Текући рачун кандидата мора бити отворен на име и презиме кандидата и везан за јединствени матични број кандидата, а документ којим се доказује лични текући рачун кандидата мора садржати име, презиме и јединствени матични број кандидата.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 Текст конкурса, образац за пријаву на Конкурс, образац изјаве којом кандидат даје сагласност органу да прибави уверење о држављанству на основу личних података о којима се воде службене евиденције или се обавезује да ће сам прибавити тражено уверење о држављанству не старије од шест месеци, Календари такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2016/2017. и 2017/2018. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања, Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности могу се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs и/или лично у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III.

Сва обавезна документација доставља се поштом или непосредно предаје у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, Нови Београд, на следећу адресу:

                МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                                  БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2, 11070 БЕОГРАД

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте – Конкурс за доделу награда”.

Пријаве на конкурс се достављају до 7. јуна 2018. године

          Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем  – „А” и „АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Министарства омладине и спорта у року за конкурисање.

            Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

*

Недостављање једног или више наведених докумената обавезних за достављање при конкурисању или неважећа или неодговарајућа документација сматраће се као непотпуна, односно неадекватна документација кандидата.

*

Прелиминарна листа кандидата по Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2017. године биће објављена на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs  и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs

Све додатне информације у вези конкурса можете добити путем електронске поште: fond.konkursi@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs  и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs

 


Коментари