slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Награде ученицима средњих школа – ЗАТВОРЕН

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2016. ГОДИНЕ

Фонд за младе таленте Републике Србије награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима у току календарске 2016. године.

 По овом конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резултат у највишем рангу вишеетапног такмичења одржаног у току календарске 2016. године.

 У такмичења, на која се односи овај конкурс, не убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге и друге ваннаставне активности.

 У зависности од висине обезбеђених средстава у буџету Републике Србије и броја кандидата који испуњавају све услове конкурса Фонд ће утврдити висине награда које ће се доделити у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

 УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 –     да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

–     да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

–     да су у време освајања награде/места на такмичењима предвиђеним Критеријумима конкурса имали статус ученика од првог до четвртог разреда средње школе која има седиште на територији Републике Србије.

 KРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 –     да су у периоду од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године освојили једну од прве три награде/места у појединачној конкуренцији на републичким или међународним вишеетапним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2015/2016. и 2016/2017. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, осим за област физичког васпитања где се награђују најбољи постигнути резултати на такмичењима и у екипној конкуренцији;

 –     у области физичког васпитања и спорта поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2015/2016. и 2016/2017. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја примењиваће се и Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд за младе таленте Републике Србије;

 –     у области музичке и балетске уметности поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2015/2016. и 2016/2017. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја примењиваће се и Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности које је усвојио Фонд за младе таленте Републике Србије.

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

-попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс, с тим да за малолетне кандидате, образац својеручно потписују родитељ/старатељ и кандидат (образац пријаве се налази на званичој интернет презентацији Министарства омладине и спорта – mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);

-уверење о држављанству кандидата (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције, а за малолетне кандидате изјаву даје и потписује родитељ/старатељ у име кандидата (образац изјаве се налази на званичој интернет презентацији Министарства омладине и спорта – mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);

-фотокопију важеће личне карте, односно очитану личну карту (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), а за малолетне кандидате потребна је фотокопија важеће личне карте родитеља/старатеља;

-оригинал потврду средње школе да је кандидат у време освајања награде/места на такмичењу за које се подноси пријава био ученик те школе и који разред је тада похађао;

-фотокопију дипломе или потврду матичне школе или организатора такмичења односно надлежног националног гранског спортског савеза (за кандидате из области спорта) о оствареном успеху кандидата на вишеетапном такмичењу за које кандидат подноси пријаву на конкурс.

 НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Текст конкурса, образац за пријаву на конкурс, Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања, Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности могу се преузети на сајту Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs и/или лично у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III.

Сва обавезна документација доставља се искључиво препорученом поштом или непосредно предаје на писарници Управе за заједничке послове Републичких органа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, на следећу адресу:

 МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

11070 НОВИ БЕОГРАД

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2

На коверти испод адресе обавезно написати „Конкурс за доделу награда

Пријаве на конкурс се достављају до 10. маја 2017. године

Прелиминарна листа кандидата по Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2016. године биће објављена на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs  и Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs најкасније до 30. јуна 2017. године.

 Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond@mos.gov.rs  или путем телефона 011/31-10-785 сваког радног дана у периоду од 9.00 до 12.00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на сајту www.fondzamladetalente.rs.

 


Коментари