slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Награде ученицима средњих школа – ЗАТВОРЕН

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2015. ГОДИНЕ

Фонд за младе таленте Републике Србије награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима у току календарске 2015. године.

 По овом конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резултат у највишем рангу вишеетапног такмичења одржаног у току календарске 2015. године.

 У такмичења, на која се односи овај конкурс, не убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге и друге ваннаставне активности.

 У зависности од висине обезбеђених средстава у буџету Републике Србије и броја кандидата који испуњавају све услове конкурса Фонд ће утврдити висине награда које ће се доделити у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

 УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 –     да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

–     да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

–     да су у време освајања награде/места на такмичењима предвиђеним Критеријумима конкурса имали статус ученика од првог до четвртог разреда средње школе која има седиште на територији Републике Србије.

 KРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 –     да су у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године освојили једну од прве три награде/места у појединачној конкуренцији на републичким или међународним вишеетапним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2014/2015. и 2015/2016. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, осим за област физичког васпитања где се награђују најбољи постигнути резултати на такмичењима и у екипној конкуренцији;

 –     у области физичког васпитања и спорта поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2014/2015. и 2015/2016. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја примењиваће се и Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд за младе таленте Републике Србије;

 –     у области музичке и балетске уметности поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа за шк. 2014/2015. и 2015/2016. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја примењиваће се и Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности које је усвојио Фонд за младе таленте Републике Србије.

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 –     попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс. За малолетне кандидате, образац својеручно потписују родитељ/старатељ и кандидат (образац пријаве се налази на web адреси www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);

–     фотокопија уверења о држављанству кандидата (не старијег од шест месеци), односно документ којим се доказује статус избеглице – за пунолетне кандидате, односно документ којим се доказује статус избеглице родитеља/старатеља – за малолетна лица;

–     фотокопија важеће личне карте, односно документ којим се доказује статус избеглице, а за малолетна лица потребна је фотокопија личне карте родитеља/старатеља;

–     оригинал потврда средње школе да је кандидат у време освајања награде/места на такмичењу за које се подноси пријава био ученик те школе и који разред је тада похађао;

–     у суду или општини оверена фотокопија дипломе са вишеетапног такмичења или потврдe матичне школе или организатора такмичења о оствареном успеху кандидата на вишеетапном такмичењу за које кандидат подноси пријаву на конкурс.

 Наведену документацију кандидати морају да доставе до истека рока за конкурисање. Недостављање једног или више наведених докумената или неважећа или неодговарајућа документација сматраће се као непотпуна документација кандидата.

 НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Текст конкурса, образац за пријаву на конкурс, Критеријуми за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања, Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности могу се преузети на сајту Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs и/или лично у Министарству омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III.

Сва обавезна документација доставља се искључиво препорученом поштом или непосредно предаје на писарници Управе за заједничке послове Републичких органа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, на следећу адресу:

 МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

11070 НОВИ БЕОГРАД

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2

На коверти испод адресе обавезно написати „Конкурс за доделу награда

Пријаве на конкурс се достављају до 15. априла 2016. године

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2014. ГОДИНЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА – ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ – www.fondzamladetalente.rs.

 Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond@mos.gov.rs  или путем телефона 011/31-10-785 сваког радног дана у периоду од 9.00 до 12.00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на сајту www.fondzamladetalente.rs.

 

 ЦЕЛОКУПАН ТЕКСТ КОНКУРСА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

– РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО –

 


Коментари