slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТИПЕНДИСТИМА ФОНДА ЗА СТУДИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ШК 2014/15. ГОДИНЕ

Обавештавамо стипендисте основних академских, мастер акдемских и интегрисаних академских студија по Конкурсу за стипендирање најбољих студената завршних година: основних академских студија или мастер академских студија или интегрисаних академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2014/15. годину на истек рока а у складу са чланом 2. ставом 1. алинејом 2. Уговора о стипендирању по наведеном конкурсу.

Стипендисти који до сада нису доставили оверену копију уверења о дипломирању као доказ о завршеним студијама ради правдања Уговора о стипендирању за школску 2014/15. годину потребно је да то ураде у најкраћем року, у складу са уговором.

Подсећамо стипендисте да се овера докумената врши у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15).

Уз документ стипендисти су у обавези да доставе пропратно писмо у ком ће навести име, презиме, датум рођења и напомену да правдате стипендију за школску 2014/15. годину.

Документа је потребно доставити или у Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Палата Србија, источно крило у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа или послати путем поште на исту адресу.

Скенирана документа достављена на мејл се неће прихватити као ни неоверене копије уверења односно дипломе. Такође, подсећамо стипендисте да се конкурсна документација на конкурсе Фонда за наредну годину не сматра правдањем Уговора о стипендирању за школску 2014/15. годину, те је у том смислу неопходно доставити горенаведени документ у сврху правдања наведеног уговора.

Молимо стипендисте да следе инструкције приликом достављања документације, како би се на правилан начин завела пошиљка у писарници републичких органа.


Коментари